Điều khoản sử dụng Honor Club

Giới thiệu

1. Các Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”) liên quan đến việc bạn sử dụng Honor Club, bao gồm trang web chính thức của Honor Club https://club.hihonor.com/vn/ (“Trang web”) và ứng dụng Honor Club do Huawei Device (Hong Kong) Co., Ltd. (sau đây gọi là “Huawei”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) thiết kế, khai thác và duy trì. Bạn có thể sử dụng Honor Club với tư cách khách truy cập hoặc người dùng đã đăng ký. Bằng cách sử dụng Honor Club, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý vô điều kiện với các Điều khoản sử dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện này. Việc bạn sử dụng Honor Club đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, có hiệu lực ngay sau khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ Honor Club nào. Nếu không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bạn phải ngừng sử dụng Honor Club ngay lập tức.

2. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho bạn, bằng cách đăng bản cập nhật và/hoặc thay đổi trên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem các thông tin được đăng trực tuyến để kịp thời nhận được thông báo về các thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Honor Club sau khi bất kỳ thay đổi nào được đăng tải sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận vô điều kiện các Điều khoản sử dụng sửa đổi.

3. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Huawei chỉ là bên hỗ trợ và không phải là một bên hoặc kiểm soát (các) giao dịch bất kỳ trên Honor Club bằng bất kỳ hình thức nào. Theo đó, hợp đồng bán sản phẩm qua Honor Club sẽ chỉ là hợp đồng giữa bạn và (những) người bán hàng trên Honor Club.

4. Bạn đồng ý luôn tuân thủ bất kỳ và tất cả hướng dẫn sử dụng Honor Club mà chúng tôi cung cấp theo thời gian.

5. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối truy cập vào Honor Club, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho bạn.

6. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để truy cập hoặc sử dụng Honor Club. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, có nghĩa là bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Honor Club khi có sự giám sát và hướng dẫn của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Quyền sở hữu trí tuệ và Giấy phép hữu hạn cho Honor Club

1. Tất cả các nội dung trên Honor Club và các quyền sở hữu trí tuệ trong đó đều thuộc sở hữu độc quyền của Huawei, trừ khi có quy định khác. Các nội dung trên Honor Club sẽ không được tái phát hành, phân phối, sao chép, phát, liên kết hoặc truyền bằng siêu liên kết, tải lên các máy chủ khác bằng “phương pháp sao chép”, lưu trữ trong hệ thống truy xuất thông tin, hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào bởi bất kỳ cá nhân nào bằng bất kỳ phương tiện nào nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Huawei hoặc các bên khác.

2. Tất cả các thương hiệu và nhãn hiệu khác được hiển thị, đề cập hoặc sử dụng trong Honor Club đều là tài sản của Huawei, các chi nhánh hoặc các nhà cung cấp nội dung của Huawei. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc biểu trưng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của Huawei hoặc bên thứ ba tương ứng, nếu áp dụng.

3. Nội dung của Honor Club như văn bản, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, các bản tải về kỹ thuật số, biên dịch dữ liệu, phần mềm, v.v. là các tài sản độc quyền của Huawei, các chi nhánh hoặc các nhà cung cấp nội dung và được bảo vệ bởi pháp luật hiện hành của nước sở tại và/hoặc quốc tế về bản quyền, quyền tác giả, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác có liên quan. Bạn không được phép trích xuất hoặc sử dụng các nội dung hoặc bất kỳ phần nào của nội dung hoặc phát triển/tạo bất kỳ nội dung, nhãn hiệu, biểu trưng, v.v. tương tự theo bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Huawei hoặc bên thứ ba tương ứng, nếu áp dụng.

4. Huawei cấp cho bạn quyền sử dụng hạn chế để truy cập và sử dụng Honor Club để tải xuống hoặc sao chép nội dung cho các mục đích cá nhân và phi thương mại (tuy nhiên, việc sử dụng đó sẽ không bao gồm sửa đổi hoặc thay đổi nội dung; đồng thời, quyền sở hữu trí tuệ và các tuyên bố về quyền sở hữu khác sẽ được bảo lưu theo hình thức và cách thức như ban đầu).

Tuyên bố miễn trách nhiệm đối với sản phẩm

1. Huawei sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm các điều kiện, cam kết hoặc bảo đảm nào của người bán, nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào liên quan đến bất kỳ giao dịch nào liên quan đến (các) sản phẩm đó và tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm/trách nhiệm pháp lý liên quan.

2. Huawei sẽ không hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp hoặc bất đồng giữa bạn và người bán hoặc nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào liên quan đến bất kỳ giao dịch nào liên quan đến (các) sản phẩm đó.

3. Honor Club và các nội dung trên Honor Club chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Mặc dù Huawei đã nỗ lực cung cấp thông tin chính xác trên Honor Club, nhưng không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Huawei có thể thay đổi nội dung có sẵn trên Honor Club hoặc các sản phẩm được đề cập bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

4. Tất cả thông tin cung cấp trên Honor Club được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo hành, bảo đảm hay cam kết nào. Theo đó, trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, Huawei tuyên bố miễn trách nhiệm hoàn toàn với tất cả các bảo hành, bảo đảm hoặc cam kết rõ ràng, ngụ ý, ràng buộc trách nhiệm hay bảo hành, bảo đảm hoặc đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ývề khả năng thương mại, tính tương thích/phù hợp cho mục đích cụ thể hoặc tính hợp pháp của các sản phẩm.

Tình trạng khả dụng của Honor Club, Bảo mật và Tính chính xác

1. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp Honor Club khả dụng 24 giờ một ngày, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc Honor Club không khả dụng vào bất cứ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi không bảo đảm rằng truy cập vào Honor Club của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi. Đôi khi chúng tôi có thể tiến hành sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu các tiện ích và chức năng mới.

2. Truy cập vào Honor Club có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt cho cá nhân bạn hoặc tất cả người dùng tạm thời hoặc vĩnh viễn vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các giới hạn về khoảng thời gian và cách thức sử dụng bất kỳ phần nào của Honor Club hoặc nội dung trên đó vì bất kỳ lý do gì.

3. Chúng tôi không đảm bảo rằng Honor Club sẽ tương thích với tất cả phần cứng và phần mềm mà bạn có thể sử dụng và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho bất kỳ thiết bị, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản nào của bất kỳ người dùng nào do vi-rút, lỗi, sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ khó khăn hoặc sự cố kỹ thuật nào khác liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập vào Honor Club, đồng thời cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành động của bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin và tài liệu trên Honor Club là chính xác, chúng tôi không cam kết hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ có trên trang web hoặc ứng dụng Honor Club cho bất kỳ mục đích nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào mà chúng tôi phải thực hiện theo các hợp đồng mà chúng tôi có thể ký kết với bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm mọi nghĩa vụ mà chúng tôi phải thực hiện theo hợp đồng để cung cấp thông tin và lời khuyên chính xác cho bạn và chúng tôi có thể cung cấp qua một phần bảo mật của Honor Club dành cho những người sử dụng thông tin đăng nhập phù hợp bao gồm tên người dùng và mật khẩu.

5. Các tài liệu trên Honor Club chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành bất kỳ cam kết, bảo đảm hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi.

6. Chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập và sử dụng các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc các khu vực an toàn của Honor Club. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Tài khoản và mật khẩu của bạn và hạn chế quyền truy cập vào máy tính để ngăn chặn truy cập trái phép vào Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động phát sinh từ Tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Những người dùng không được ủy quyền có thể bị truy tố nếu cố gắng truy cập các khu vực nói trên.

Đăng ký trên Honor Club

Nếu muốn gửi đơn đặt hàng cho một trong các sản phẩm được chào bán trên Honor Club thì bạn phải đăng ký một tài khoản trên trang web chính thức của Honor Club, trong đó bạn sẽ có thể truy cập vào Honor Club thông qua "Tài khoản của tôi".

1. Khi đăng ký với Honor Club, bạn sẽ được yêu cầu tạo tên người dùng và mật khẩu, đồng thời cung cấp dữ liệu cá nhân cho tài khoản của bạn. Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức trong trường hợp mật khẩu của bạn bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba trái phép nào hoặc nếu có hành vi sử dụng trái phép địa chỉ email hoặc Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào mà bạn biết.

2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng liên quan đến việc đăng ký Tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thu thập thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, trong khi việc sử dụng thông tin đó phải tuân theo các điều khoản trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và pháp luật áp dụng.

3. Bạn phải đăng ký với một địa chỉ email cá nhân hợp lệ mà bạn có thể truy cập thường xuyên, để chúng tôi có thể gửi email quản trị cho bạn và các mục đích khác.

4. Bạn không được phép sử dụng Honor Club theo bất kỳ cách thức nào gây hoặc có khả năng gây gián đoạn, hư hỏng hoặc suy giảm Honor Club hoặc hoạt động truy cập ứng dụng này theo bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa Tài khoản của bạn, nếu hành động của bạn gây gián đoạn hoặc có thể gây gián đoạn Honor Club theo bất kỳ cách nào và bạn đồng ý chỉ sử dụng Honor Club cho các mục đích hợp pháp.

5. Khi đăng ký Tài khoản và đăng nhập, bạn có quyền lựa chọn đăng ký nhận email thông tin hoặc hủy đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách hủy đăng ký các email đó, đăng xuất khỏi Tài khoản của bạn hoặc bằng cách gửi email hủy đăng ký.

(i) Quá trình đăng ký người dùng mới sẽ được cải thiện, bằng cách thiết kế riêng một hộp đánh dấu với nội dung (bạn có thể sửa và gửi cho chúng tôi xác nhận) “bạn đồng ý nhận thông tin khuyến mại và giảm giá thú vị của chúng tôi qua email theo thời gian”.

(ii) Trong bảng điều khiển dành cho người dùng của Honor Club, người dùng có quyền hủy đăng ký nhận các email đó.

(iii) Một liên kết hủy đăng ký sẽ được cung cấp ở cuối mỗi email thông tin được gửi đến người dùng cuối để cho phép người dùng hủy đăng ký nhận các email đó.

6. Bạn có thể truy cập thông tin liên quan đến đơn đặt hàng của mình được gửi trên Honor Club bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình. Bạn sẽ có thể xem thông tin liên quan đến các đơn đặt hàng đã hoàn thành, đang mở hoặc được gửi gần đây, đồng thời quản lý và lưu thông tin địa chỉ, thông tin ngân hàng và bất kỳ bản tin hoặc hệ thống thông tin nào mà bạn có thể đã đăng ký.

Nội dung người dùng

1. Người dùng của Honor Club có thể đăng đánh giá, bình luận và nội dung khác miễn là các nội dung đó không phải là bất hợp pháp, tục tĩu, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, gây khó chịu, không chính xác, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba và không chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ hình thức thư rác nào. Bình luận và các tài liệu khác được đăng trên Honor Club không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên để bạn tin cậy. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ việc khách truy cập Honor Club hoặc bất kỳ tin tưởng các tài liệu này mặc dù có thể đã được thông báo về bất kỳ nội dung nào trong đó.

2. Bởi Huawei không kiểm soát hay sàng lọc trước Nội dung người dùng, Huawei không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hay chất lượng của bất kỳ Nội dung người dùng nào và bạn xác nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng mà bạn có thể thấy là gây khó chịu, không đứng đắn hoặc không thích hợp. Mặc dù vậy, Huawei có quyền sàng lọc trước, lọc, giới hạn, chặn, di chuyển, từ chối, điều chỉnh hoặc xóa bỏ Nội dung người dùng vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi, mà không cần thông báo trước. Bạn có thể báo cáo cho Huawei bất kỳ nội dung nào mà bạn thấy khiếm nhã, xúc phạm, gây khó chịu, không đứng đắn hoặc không phù hợp và Huawei có thể thực hiện bất kỳ hành động nào phù hợp.

3. Quyền sử dụng Nội dung người dùng: Bằng việc đồng ý với điều khoản sử dụng này, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng không thể huỷ ngang, miễn phí bản quyền, trong phạm vi toàn cầu, có thể chuyển nhượng, có thể li-xăng lại cho bên thứ ba để sử dụng (theo Điều khoản sử dụng và pháp luật áp dụng) bất kỳ tài liệu nào bạn gửi cho chúng tôi hoặc đăng trên Honor Club cho mục đích sử dụng trên Honor Club hoặc để tiếp thị chung các dịch vụ của chúng tôi (bằng bất kỳ phương thức và phương tiện truyền thông nào).

Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường và bảo vệ cho Huawei, các công ty con, chi nhánh và nhân viên, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ, không bị thiệt hại bởi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu hoặc hành động nào, bao gồm phí luật sư hợp lý của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc các khoản phạt do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tài liệu nào được kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật pháp, quy tắc, quy định hoặc quyền của bên thứ ba nào.

Miễn trách nhiệm

Mối quan hệ của bạn với Huawei là mối quan hệ dựa trên nguyên tắc tự nguyện ràng buộc lẫn nhau và bằng cách chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, bạn đồng ý rằng Huawei không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm được chào bán trên Honor Club. Huawei không đảm bảo danh tính hoặc thông tin xác thực của bất kỳ người dùng nào cũng như không đảm bảo rằng người bán sẽ hoàn tất giao dịch. Do đó, bằng văn bản này, bạn hoàn toàn miễn trách nhiệm cho Huawei và không yêu cầu Huawei và/hoặc các chi nhánh và/hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc và đại diện nào chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ hậu quả nào khác (về mặt pháp lý hoặc hậu quả khác) của bất kỳ hành động/không hành động nào của người bán hoặc người dùng khác của Honor Club.

Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

1. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, trong mọi tình huống, trách nhiệm chung của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng Honor Club và/hoặc bất kỳ giao dịch tương ứng nào được thực hiện trên Honor Club sẽ không vượt quá mười phần trăm (10%) tổng số tiền bạn đã thanh toán cho chúng tôi trong mười hai (12) tháng trước khi phát sinh nguyên nhân hành động bất kỳ.

2. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào (dù là theo hợp đồng hoặc sai sót do sơ suất, diễn giải sai, hoàn trả hoặc theo bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào) liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng hoặc trì hoãn việc sử dụng Honor Club hoặc bất kỳ tài liệu nào trên hoặc có thể truy cập từ Honor Club hoặc từ bất kỳ hành động hoặc quyết định nào khác được thực hiện như là kết quả của việc sử dụng Honor Club hoặc bất kỳ tài liệu nào; hoặc cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí gián tiếp hoặc hậu quả; tổn thất lợi nhuận thực tế hoặc dự kiến; mất hợp đồng; mất tiền; mất tiền tiết kiệm dự kiến; mất doanh thu; mất thiện chí; mất danh tiếng; mất kinh doanh; mất thời gian hoạt động; mất cơ hội; hoặc mất mát, hư hỏng hoặc tổn thất dữ liệu; cho dù những thiệt hại đó có thể dự đoán trước một cách hợp lý hoặc chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Trang web của bên thứ ba

1. Chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web của các công ty liên kết và một số doanh nghiệp khác, nhưng chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web được liên kết đó và không chịu trách nhiệm về các trang web đó. Các trang web liên kết được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” để thuận tiện cho việc sử dụng bạn mà không có cam kết rõ ràng hay ngụ ý về các thông tin được cung cấp trên các trang web đó. Bạn nên xem xét kỹ chính sách quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng khác của các trang web liên kết này và tự quyết định và chịu rủi ro khi truy cập. Chúng tôi không chứng thực hoặc khuyến nghị bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà Honor Club cung cấp liên kết.

2. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép miễn phí, không độc quyền, không tính phí bản quyền để cung cấp liên kết trên trang web của bạn tới trang chủ của Honor Club, miễn là bạn cung cấp một cách công bằng và hợp pháp mà không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi. Cụ thể: (a) bạn không nên bảo đảm hay cam kết về chúng tôi, các dịch vụ hoặc các chính sách của chúng tôi trừ khi có ủy quyền trước bằng văn bản của chúng tôi; (b) bạn không nên nói bất cứ điều gì sai, gây hiểu nhầm, xúc phạm hoặc gây khó chịu về chúng tôi hoặc các dịch vụ hoặc chính sách của chúng tôi; (c) bạn không nên gợi ý sai (rõ ràng hoặc ngụ ý) rằng chúng tôi đã chứng thực trang web của bạn hoặc chúng tôi liên kết với trang web của bạn theo bất kỳ hình thức nào; (d) bạn không nên cung cấp liên kết Honor Club của chúng tôi liên quan đến việc mua bán sản phẩm sao chép, hàng giả hoặc hàng hóa/dịch vụ vi phạm IPR khác hoặc các mặt hàng trái phép khác; và (e) bạn không nên cung cấp liên kết Honor Club của chúng tôi liên quan đến nội dung tục tĩu, xúc phạm, gây khó chịu, không đứng đắn hoặc không phù hợp.

Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi do các nguyên nhân liên quan đến pháp luật của bất kỳ tiểu bang hoặc quốc gia mà các điều khoản này dự kiến là có hiệu lực thì trong phạm vi điều khoản cụ thể bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi đó sẽ được tách rời và xóa bỏ, đồng thời các Điều khoản sử dụng còn lại sẽ vẫn tồn tại, giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục ràng buộc và có hiệu lực thi hành.

Luật chi phối và Giải quyết Tranh chấp

Điều khoản sử dụng này sẽ được chi phối và diễn giải theo luật pháp Singapore. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh từ Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết duy nhất theo thẩm quyền của các tòa án ở Singapore.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào liên quan đến Honor Club, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ vn.support@hihonor.com.

Huawei Device (Hong Kong) Co., Ltd.